عربی هفتم - درس اول (بخش 1) (عبداله تحریری)

بِنْت :   دختر
بَنات :   دختران
تِلکَ :  آن (مونث)
جَبَل :  کوه
جَمیل :  زیبا
​​​​​​​ذلِکَ :  آن (مذکر)
رَجُل :  مرد
رِجال : مردان
شَجَر :  درخت
أشْجار :  درختان
صَفّ : کلاس
صُفوف :  کلاس ها
صورَة :  عکس ​​​​​​​
​​​​​​​طالِب : دانش اموز
طُلّاب : دانش آموزان
فَریضَة : واجب دینی

فی : در
قیمَة : قیمت ، ارزش
کَـ : مانند
کالشَّجَر : مانند درخت
کَبیر :  بزرگ
کِبار:  بزرگان
لَوْحَة :  تابلو
مُجالَسَة: همنشینی
​​​​​​​مُجالَسَةُ الْعُلَماءِ :  همنشینی با دانشمندان
الْمَرأةِ ، إمرأة :  زن
ناجِح :  موفق
نِسْیان : فراموشی​​​​​​​
​​​​​​​وَلَد : پسر
أوْلاد : پسرها
هذا : این (مذکر)
هذه : این (مونث)

فایل صوتی

سایر کلمات متن
​​​​​​​جِبال :  کوه ها
​​​​​​​آفَة : آسیب
عالِم : دانشمند
الْعُلَماء : دانشمندان
جاهِل : نادان
صَغیر : کوچک
حُسْن :  خوبی
سوء :  بدی
الرَّحْمَة : مهربانی
طَلَب : خواست
النِّساء : زنان

المُعجَم (واژه نامه)

فیلم بخش ترجمه
فیلم بخش تمرین
فیلم بخش قواعد
فیلم بخش لغات

از این درس ​​​​​​​فلش کارت بسازید.

کانال بله ما

کانال ایتا ما

کانال روبیکا ما

کانال تلگرام ما

قیمَةُ الْعِلْمِ : ارزش دانش

1. اَلْعالِمُ بِلا عَمَلٍ کَالشَّجَرِ بِلا ثَمَرٍ. رسول اللهِ (ص)   
دانشمند بدون عمل، مانند درخت بدون ميوه است.
 
                 
2. حُسْنُ السُّؤالِ نِصْفُ الْعِلْمِ. 
رسول اللهِ (ص)   
خوب پرسيدن ، نیمی از دانش است.  

3. مُجالَسَةُ الْعُلَماءِ عِبادَةٌ. 
رسول اللهِ (ص) 
همنشينی با دانشمندان ، عبادت است.

٤. طَلَبُ الْعِلْمِ فَريضَةٌ. 
رسول اللهِ (ص)  
خواستن دانش ، واجب دينی است.
 
٥. آفَةُ الْعِلْمِ النِّسْيانُ. 
رسول اللهِ (ص)   
​​​​​​​
آفت دانش ، فراموشی است   

عضویت ويژه 

فایل صوتی

هٰذِهِ المَْرأةَ،ُ طَبيبَةٌ.
این زن، پزشک است.
​​​​​​​

هٰذِهِ الطَّبيبَةُ، ناجِحَةٌ.
این پزشک؛ موفق است.

هٰذَا الرَّجُلُ، طَبيبٌ.
این مرد، پزشک است.
​​​​​​​

هٰذَا الطَّبيبُ، ناجِحٌ.
این پزشک، موفق است.

ذٰلِكَ الرَّجُلُ، شاعِرٌ.
آن مرد، شاعر است.
​​​​​​​

ذٰلِكَ الشّاعِرُ، سَعديٌّ.
​​​​​​​آن شاعر، سعدی است.

تِلكَ الْمَرأَةُ، شاعِرَةٌ.
آن زن، شاعر است.

تِلكَ الشّاعِرَةُ، بَروينُ.
آن شاعر، پروین است.

هٰذَا الصَّفُّ،کَبیرٌ.
​​​​​​​این کلاس، بزرگ است.

هٰذِهِ الشَّجَرَةُ، عَجيبَةٌ.
​​​​​​​این درخت عجیب است.

ذٰلِكَ الجْبَلَُ، مُرْتَفِعٌ.​​​​​​​
آن کوه، بلند است.

تِلکَ اللَّوْحَةُ، جَميلَةٌ.
آن تابلو، زیباست.

فایل صوتی

هذه طالِبَةٌ​​​​​​​
این دانش آموز است.
​​​​​​​(جنسیت مونث)

هذا طالِبٌ​​​​​​​
این دانش آموز است.
​​​​​​​(جنسیت مذکر)

فایل صوتی

قواعدمقدماتی (جهت مطالعه در منزل)

حروف الفبا در زبان عربی 29 حرف می باشد، چهار حرف  در زبان عربی وجود ندارد :(گ ، چ ، پ ، ژ)
ا ، أ ، ب ، ت ، ث ، ج ، ح ، خ  د ، ذ ، ر، ز ، س ، ش ،​​​​ص ،ض ،ط  ظ ،ع ، غ ، ل، ف ، ق ، ک ، م ، ن ، و ، ه ، ی

زبان عربی دو نوع الف دارد:   همزه     /    الف ساکن 
مثل إسماعيل     الف اول : هَمزه   /   الف دوم : الف ساکن  است.​​​​​

حروف شمسی : ش ن ل ذ ز ض ظ ر د س ص ث ت ط
این حروف تشدید دارند و (ال) آنها بدون (ل) خوانده می شود مثل) الشَّمس ، الشَّجَر​​​​​​​                  

حروف قمری :ح ق ا ک ه غ م خ و ف ع ج ی ب
حــرف (ال) با این حــروف، همراه ساکـن می آید و خـوانده می شود.  مثل) الْقَمَر ،  الْبِنت


حرکات در عربی :   فتحه : ـــَــ       /     کسره :  ـــِــ      /  ضمه :  ـــُــ        ساکن يعنی بدون حرکت :   ــْــ   ​​​​​​​
​​​​​​​
تنوین ها در عربی :  نصب : ــًـــ اَن    /       جر : ــٍـــ  صدای اِن     /     رفع : ــٌـــ صدای اُن 
​​​​
​​​​​​​تنوین نصب گاهی با (الف)  و گاهی بدون (الف) می آید.   مثل : کتاباً ،  هدیً ، امرأةً 

گاهي تنوين به معنی (ی) و گاهی بمعنی (است) می آید و گاهی ترجمه نمی شود.
مثل)  کتابٌ (کتابی) /  هذا کتابٌ  (این کتابی است)  /  مثل) علیٌ
(ال) و تنوين ، با هم نمی آيند.    الکتابٌ : غلط است

حرکت و تنوین در پایین تشدید بیاید کسره یا جَر  است. مثل: الصِّحَّة
حرکت و تنوین در بالای تشدید بیاید : فتحه  یا نصب است. مثل: الصِّحَّة

اسم: برای نامیدن است. مثال) علی ، کتاب ، البقرة
علامتهای تشخیص اسم :
داشتن (ال) : الْکتاب /  داشتن تنوين : کتاباً ،کتابٌ  / اضافه شدن : کتابُ المُعَلِّمِ
بعداز یا آمدن : يا رسول اللهِ /  علامت کسره : فی المَدرسَةِ / سه حرفی ساکن دار : ذَهَبْ

بعضی اسمها در  معنا   مونث هستند.  مثل : اُمّ (مادر)   /   مریم (نام دخترانه)  /    بنت (دختر)
​​​​​​​
جنسیت اسم کشورها و شهرها و قبیله ها  مونث  می باشند. مثل :  ایران ، شیراز ، قریش

کانال ایتا ما

کانال روبیکا ما

کانال بله ما

تعداد و جنسیت :      مفرد مذکر
 
​​​​​​​
ترجمه فارسی :          یک مرد 
 
علامت :                   - / معنا​​​​ 

مثال :                    عالِم / علی 

اسم اشاره نزدیک :     هذا (این)
​​​​​​​
 
​​​​​​​اسم اشاره دور​​​​​​​:          ذلک (آن)
​​​​​​​

تعداد و جنسیت :    ​​​​​​مفرد مونث

ترجمه فارسی :         یک زن

علامت :                 ة ـة /  معنا

مثال :                  عالِمَة / مریم

اسم اشاره نزدیک :​​​​​​​   هذهِ (این)
 
        
​​​​​​​اسم اشاره دور​​​​​​​ :​​​​​​​​​​​​​​        تِلکَ (آن)​​​​​​​
​​​​​​​

کانال تلگرام ما

(آشنایی با مفرد از نظر تعداد و جنسیت و اسم اشاره)

فایل صوتی

۱- ذٰلِکَ الطّالبُ النّاجِحُ، فی الصَّفِّ الْأوَّلِ.
آن دانش آموز موفق ، در کلاس اول است. 


۲- هٰذِهِ الطّالِبَةُ النّاجِحَةُ، فی الصَّفِّ الْأوَّلِ.
این ، دانش آموز موفق، در کلاس اول است. 


۳- هٰذَا الْوَلَدُ، فی هٰذِهِ الْمَدْرَسَةِ.  

این پسر ، در این مدرسه است.

۴- هٰذِهِ الْبِنتُ، فی تِلْکَ الْمَدْرَسَةِ. 

این دختر، در آن مدرسه است.

۵- ثَمَرُ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ الْکَبیرَةِ ، لَذیذٌ. 

میوه این درخت بزرگ ، خوشمزه است.​​​​​​​

(الْوَلَدُ : مذکر)

(الْبِنتُ : مونث)

(الشَّجَرَهِ : مونث)

فایل صوتی

حل تمرینات عربی

📘​​​​​​​ اَلتَّمْرينُ الَْأوَّلُ: این جمله‌ها را به فارسی ترجمه کنید؛ سپس زیر اسم‌های اشاره خط بکشید.

(الطّالِبَهُ : مونث)

(الطّالبُ :  مذکر)

📘 اَلتَّمْرينُ الثّاني : 
​​​​​​​
نام هر تصویر را از کلمات داده شده بیابید.
​​​​​​​
جَبَلٌ  /  شَجَرَةٌ   /   وَلَدٌ   /  بِنْتٌ  /   صَفٌّ   /  فَريضَةٌ
کوه   /   درخت  /   پسر  /  دختر  /  کلاس / واجب دینی

تِلْکَ شَجَرَةٌ مُرتَفِةٌ
آن درخت بلندی است​​​​​​​.

هٰذِهِ بِنْتٌ ناجحةٌ
این دختر موفقی است​​​​​​​.

هٰذَا صَفٌّ جمیلٌ
این کلاس زیبایی است.​​​​​​​​​​​​​​

ذٰلِکَ جَبَلٌ کَبیرٌ
آن کوه بزرگی است.​​​​​​​​​​​​​​

عضویت ويژه