عبداله تحریری
​​​​​​​​​​​​​​
دبیر عربی مدارس منطقه (1 ،3 ،4 تهران)
دبیر سابق مدارس توسعه ، مصباح ، سلام 
دبـیر فعلی مدارس دانش ، نگرش ، سپهر  
مدرس فرهنگسراهای تهران در کلیه مقاطع 
مدرس عربی موسسه آموزشی هنر آموزش 
مدرس عربی آموزشگاه ارمغان طلوع نوآوران (شهریار)
​​​​​​​مولف کتاب های عربی به روشی نو (ویژه تمامی مقاطع)
مولف کتاب عربی جامع ( ویژه دانش آموزان علوم انسانی)